Open navigation

iHaiQuan cập nhật 14.1.1

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2022.


Tính năng mới

-/-


Cải tiến

Chỉnh sửa:

Hệ thống: Cập nhật thuế suất 8%.

Tờ khai XNK: Tối ưu thời gian hiển thị thông tin tờ khai. Chỉnh sửa chức năng cập nhật thông tin tờ khai.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.