Open navigation

Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Cấu hình ký số trong phần mềm iHaiQuan

Để thực hiện cần chuẩn bị những nội dung sau:

. Cài đặt phần mềm Konect24 (xem hướng dẫn)

. Cấu hình kết nối Konect24 với TS24pro (xem hướng dẫn)

. Cài đặt phần mềm RemoteSigner (xem hướng dẫn)

. Cấu hình ký số trong phần mềm RemoteSingner (xem hướng dẫn)


Hướng dẫn thực hiện

Duy trì hoạt động của phần mềm Konect24, RemoteSigner 

Mở chức năng thực hiện trong phần mềm iHaiQuan

1. Trên thanh trình đơn vào mục TT chung

2. Chọn mở Thông tin đơn vị

Cấu hình thông số kết nối ký từ xa

1. Chọn vào bảng Thông tin Cơ quan quản lý

2. Mục Cấu hình ký số hải quan

. Chọn Ký từ xa

3. Sao chép thông tin cấu hình kết nối trong phần mềm Konect24 để điền vào các mục thông tin cấu hình

 A. Địa chỉ máy chủ: lấy thông tin Địa chỉ web công khai

 B. Mã ứng dụng: lấy thông tin Client Id

 C. Khóa ứng dụng: lấy thông tin Client Secret

4. Kiểm tra kết nối: kiểm tra kết nối tới Konect24 với thông tin đã nhập ở trên.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.