Open navigation

iHaiQuan cập nhật 15.0.5

Ngày phát hành

Thứ ba, ngày 17 tháng 01 năm 2023.


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Tờ khai cấp số định danh: Tối ưu lấy phản hồi tờ khai cấp số định danh hàng hóa từ Hải quan.

2. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.5.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.