Open navigation

iHaiQuan cập nhật 14.0.1

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022.


Tính năng mới

-/- 


Cải tiến

Chỉnh sửa:

Tờ khai đăng ký tài khoản: Thêm chức năng tạo thông báo nộp phí.

Tờ khai nộp phí hàng cont: Thêm chức năng tạo thông báo nộp phí.

Tờ khai nộp phí hàng lỏng, rời: Thêm chức năng tạo thông báo nộp phí.

Danh sách tờ khai nộp phí: Thêm chức năng tạo thông báo nộp phí.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.