Open navigation

iXHD cập nhật 15.0.11

Ngày phát hành

Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. Hóa đơn điện tử: Tối ưu chức năng xem trước hóa đơn điều chỉnh/thay thế đối với Phiếu xuất kho.

2. Lập hóa đơn qua API: Tối ưu xuất hóa đơn điều chỉnh.

3. Tài khoản nội bộ: Tối ưu hiển thị danh sách mẫu hóa đơn.

4. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.11.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.