Open navigation

TaxOnline cập nhật 15.0.30

Ngày phát hành

Thứ sáu, ngày 04 tháng 08 năm 2023


Tính năng mới

--/--


Cải tiến

1. 01/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15. Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.8.

2. 01/CNKD (TT40/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15. Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.8.

3. 04/GTGT (TT80/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15. Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.8.

4. 01/TTS (TT40/2021): Thêm mới PL 101/2023/QH15. Cập nhật theo nghiệp vụ Thuế và chuẩn XML 2.6.8.

5. Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.30.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.