Xuất báo cáo

Xuất báo cáo

Báo cáo tổng hợp
iKeToan - Xuất báo cáo Báo cáo tổng hợp hỗ trợ người dùng kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong thẻ/ sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết v...
Báo cáo tài chính
iKeToan - Xuất báo cáo  Hỗ trợ người dùng tổng hợp bộ Báo cáo tài chính hoàn chỉnh Bảng cân đối phát sinh. Trên thanh tiêu đề, người dùng tùy chọ...
Chứng từ tổng hợp
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ  Chức năng hỗ trợ người dùng tổng hợp tự động dữ liệu các chứng từ phát sinh trong kì đã nhập liệu trong ứng dụng. T...