Nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện nộp thuế điện tử qua Tổng Cục Thuế, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau:            ...
Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: Gắn thiết b...
Đăng ký nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, người dùng thực hiện như sau: Gắn thiết bị USB Token vào máy tính và mở ứng...
Ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện ngưng sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: Gắn thiết...
Tạo danh mục tài khoản ngân Hàng & Khách Hàng/ Đối Tác trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện tạo Danh Mục Tài Khoản Ngân Hàng & Danh Mục Khách Hàng/ Đối Tác, trong chức năng Pay24 người dùng thự...
Lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện lập ủy nhiệm chi qua ngân hàng, trong ứng dụng Tax Online™ người dùng thực hiện như sau: Trên thanh t...
Lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng trong chức năng Pay24
TaxOnline - Nộp thuế điện tử Để thực hiện lập giấy nộp NSNN qua Ngân hàng, trong chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: Khởi động ứng dụ...