Thủy điện - Dầu khí

Thủy điện - Dầu khí

Tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Trên ...
Tờ Khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí (01A/TNDN-DK)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như...
Tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: ...
Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực ...
Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng ...
Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016)
TaxOnline - Thủy điện - Dầu khí Để lập Tờ Khai Thuế tài nguyên Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TAIN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực ...