iXHD - Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT78

Video : https://www.youtube.com/watch?v=mEDFmCZkeZE 


Để Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT78, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:


- Trên thành tiêu đề, chọn "Hệ thống" (1)"Đăng ký/Thay đổi sử dụng HDDT" (2)- Nhấn chọn "Thêm mới (F4)" (1) dưới góc trái màn hình > Tại "Hình thức sử dụng HĐĐT" chọn "Đăng ký" (2) > Tùy theo nhu cầu sử dụng và yêu cầu từ CQT, Anh/Chị chọn "Hình thức hóa đơn" "Phương thức chuyển dữ liện hóa đơn điện tử" "Hình thức gửi dữ liệu" và "Loại hóa đơn sử dụng" (3) > Lựa chọn "Danh sách chứng thư số" (4) và bấm "Đồng ý"

 - Tại "Hình thức đăng ký" (1) > chọn "Thêm mới" (2) > "Ghi (F5)" (3)- Anh/Chị có thể lựa chọn hình thức ký bao gồm "Ký trực tiếp/Ký Google Drive/Ký Máy chủ riêng/Ký HSM" (1)Chọn CKS đơn vị sử dụng (2)"Ký" (3)- Nhấn chọn "Gửi CQT" (1) > sau đó chọn "Có" (2) để hoàn thành thao tác Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT78

đăng nhập để đăng một bình luận