Lỗi khi gửi tờ khai 03/TNDN

Khi gửi tờ khai 03/TNDN bị lỗi: Mã tờ khai không tồn tại hoặc chưa được đăng ký với hệ thống

Hướng xử lý: Đã sửa. Anh/Chị kết xuất tờ khai gửi lại. KIỂM TRA KĨ DỮ LIỆU TRƯỚC KHI GỬI.

Tình trạng: Đã cập nhật


  • EM không thê kết xuất được báo cáo và cũng không thể đăng ký tờ khai TNDN và TNCN mới trên TVAN

  • Tại sao tôi không thế kết xuất báo cáo và cũng không thể đăng ký tờ khai TNDN và TNCN qua TVAN

đăng nhập để đăng một bình luận