Hồ sơ nghiệp vụ Sổ

Hồ sơ nghiệp vụ Sổ

Lập hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ [624] Cấp, điều chỉnh sổ trước tháng 01/1995 hoặc trước 01/1998 đối với cán bộ cấp xã, trong ứng dụng iBHXH™ n...
Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (Điện tử)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện n...
Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Hồ sơ giấy)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: ...
Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Điện tử)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ [609] Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: ...
Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Thực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, trong ứng dụng iBHXH™, người d...
Điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ Hồ sơ điều chỉnh nhân thân NLĐ do mượn hồ sơ tham gia BHXH, người dùng thực hiện...
Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ hồ sơ chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc, trong ứng dụng ...
NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau...
Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để thực hiện hồ sơ [623] Tiếp nhận sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH,BHTN của NLĐ nghỉ việc sau 12 tháng không đến nh...
Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Sổ Để lập hồ sơ rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau...