Tính lương

Tính lương

Tra cứu tổng hợp
HR24 - Tính lương Để thực hiện tra cứu tổng hợp thông tin bảng kê đóng BHXH và bảng thanh toán lương đã hoàn tất trong tháng, người dùng thực hiện ...
Bảng kê đóng BHXH và Bảng lương tổng hợp
HR24 - Tính lương Để thực hiện xuất bảng kê đóng bảo hiểm và Bảng lương tổng hợp cho NLĐ, người dùng thực hiện như sau:   Vào ứng dụng TaxOnline™...
Danh mục vị trí công việc
HR24 - Tính lương Để lập danh mục vị trí công việc trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:   Vào ứng dụng TaxOnline™ > “Tính...
Thiết lập thông tin chi tiết NLĐ
HR24 - Tính lương Để thực hiện lập Thông tin chi tiết NLĐ trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:   Vào ứng dụng TaxOnline™ >...
Lập bảng chấm công NLĐ
HR24 - Tính lương Vào ứng dụng TaxOnline™ > “Tính lương” > “Chấm công lương cố định/ Chấm công lương sản phẩm/ Chấm công lương thời vụ” > ...
Danh mục ngày nghỉ
HR24 - Tính lương Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ  trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:   Vào ứng dụng TaxOnline™ > “...
Lập danh mục phòng ban
HR24 - Tính lương Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:   Vào ứng dụng TaxOnline™ > “T...