iXHD - Lập thông báo sai sót – Hình thức xử lý hóa đơn: Điều chỉnh

Để Lập thông báo sai sót – Hình thức xử lý hóa đơn: Điều chỉnh, người dùng thực hiện theo hướng dẫn sau:


1. Thực hiện lập thông báo sai sót trên phần mềm iXHD 

- Trên thanh tiêu đề, chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > “Danh sách hóa đơn CQT” (2)> Lựa chọn Mẫu số/Ký hiệu hóa đơn (3) > Nhập “Từ ngày” “Đến ngày”, sau đó nhấn “Tìm kiếm” để tra cứu hóa đơn (4) > Đánh dấu Tick vào ô “Chọn” (5) phía cuối hóa đơn phát hiện sai sót > “Thông báo sai sót” (6)


- Sau khi xuất hiện giao diện Thông báo sai sót, căn cứ theo hình thức xử lý hóa đơn, người dùng lựa chọn “Tính chất TBáo” “Điều chỉnh”, nhập “Lý do” lập thông báo (1) > Nhấn “Lưu lại” (2)


- Tại “Danh sách thông báo”, người dùng lựa chọn dòng thông báo mình vừa lưu, sau đó nhấn “Ký trực tiếp” (1) > Chọn CKS (2) > “Ký” (3) > Nhấn chọn “Gửi CQT” (4) để gửi thông báo đến Cơ quan thuế


2. Kiểm tra kết quả, lập hóa đơn điều chỉnh.

2.1.Kiểm tra kết quả

- Trên thanh tiêu đề, chọn “Hóa đơn điện tử” (1) > “Thông báo sai sót” (2) > Tại cột “Gửi CQT” (3), người dùng sẽ theo dõi được kết quả xử lý của CQT.


2.2. Lập hóa đơn điều chỉnh

- Đối với những thông báo đã có kết quả là “Chấp nhận”, người dùng nhấn chọn vào dấu “+”(1) phía sau cột “Tính chất TBáo” > chọn “Có” (2) để vào giao diện lập hóa đơn điều chỉnh


- Tại giao diện lập hóa đơn điều chỉnh, lưu ý:

    . Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, người dùng vui lòng nhập số dương, khi đó trên tờ hóa đơn tại chỉ tiêu “Tổng tiền thanh toán bằng chữ” sẽ hiển thị câu “Điều chỉnh tăng + số tiền”    . Tương tự đối với hóa đơn điều chỉnh giảm, người dùng nhập số âm, khi đó trên tờ hóa đơn tại chỉ tiêu “Tổng tiền thanh toán bằng chữ” sẽ hiển thị câu “Điều chỉnh giảm + số tiền”- Khi hoàn thành phía dưới tờ hóa đơn vừa lập sẽ có câu thông báo “Điều chỉnh cho hóa đơn số ******, ngày dd/MM/yyyy mẫu số ”


Trân trọng cảm ơn ./.

đăng nhập để đăng một bình luận