Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
iKeToan - Thiết lập cơ bản  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách thiết lập, cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính, để có thể s...
Khởi tạo tài khoản TS24ID
iKeToan - Thiết lập cơ bản  I.Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách khởi tạo tài khoản TS24ID; Tài khoản TS24ID hỗ trợ người dùng đăng nhậ...
Cài đặt phần mềm iKeToan
iKeToan - Thiết lập cơ bản  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách cài đặt phần mềm iKeToan™ vào máy tính   II. Hướng dẫn thực hiện: T...
Khai báo thông tin đơn vị
iKeToan - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn khai báo thông tin đơn vị trong phần mềm iKeToan™.   II. Hướng dẫn thực hiện: ...
Thiết lập danh mục
iKeToan - Thiết lập cơ bản  I. Giới thiệu: Để nhập được số dư ban đầu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm iKeToan™, người dùng ...
Thiết lập số dư đầu kỳ
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm iKeToan™.   II. Hướng dẫn thực hi...
Sao lưu – Phục hồi dữ liệu
iKeToan - Thiết lập cơ bản  I. Giới thiệu: Nội dung bài viết hướng dẫn cách sao lưu – phục hồi dữ liệu trong phần mềm iKeToan™   II. Hướng dẫn thực h...