Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
iKeToan - Thiết lập cơ bản  Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phầ...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
iKeToan - Thiết lập cơ bản  Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24pr...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
iKeToan - Thiết lập cơ bản  Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Truy cập website TS24.com.vn (1) > nhấ...
Khai báo thông tin đơn vị
iKeToan - Thiết lập cơ bản Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau: Khởi động bộ sản phẩm TS24pro...
Thiết lập danh mục
iKeToan - Thiết lập cơ bản   I. Giới thiệu: Để nhập được số dư ban đầu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm iKeToan™, người dùng...
Thiết lập số dư đầu kỳ
iKeToan - Hướng dẫn nghiệp vụ I. Giới thiệu:     Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn người dùng cách khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm iKeToan™, ...
Sao lưu – Phục hồi dữ liệu
iKeToan - Thiết lập cơ bản  Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iKeToan™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệu: Trên...