Thiết lập cơ bản

Thiết lập cơ bản

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phầ...
Khởi tạo tài khoản TS24pro
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Tài khoản TS24pro hỗ trợ người dùng đăng nhập vào tất cả các dịch vụ do TS24 cung cấp như Store24, bộ sản phẩm TS24p...
Cài đặt bộ sản phẩm TS24pro
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện cài đặt bộ sản phẩm TS24pro, người dùng thực hiện như sau: Truy cập website TS24.com.vn (1) > nh...
Khai báo thông tin đơn vị
TaxOnline - Thiết lập cơ bản 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cậ...
Đăng ký giao dịch điện tử dịch vụ T-VAN
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN, giao dịch điện tử với cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: ...
Đăng ký hồ sơ khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện đăng ký hồ sơ khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Th...
Đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế nộp qua dịch vụ T-VAN
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện đăng ký hồ sơ vãng lai khai thuế để nộp qua dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: ...
Thay đổi cập nhật T-VAN (Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email)
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện cập nhật lại thông tin đăng ký T-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn lại thiết bị chữ ký số, hoặ...
Đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hi...
Sao lưu - Phục hồi dữ liệu
TaxOnline - Thiết lập cơ bản Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng Taxonline™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệ...