Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ

Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ

Hưởng trợ cấp thai sản
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH...
​Hưởng trợ cấp ốm đau
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ  Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp ốm đau cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™ ng...
Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, tr...
​Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ [203] Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dù...
Giải quyết chế độ hưu trí
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để thực hiện hồ sơ Giải quyết chế độ hưu trí cho nhân viên, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:...
Giải quyết chế độ tử tuất
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ giải quyết chế độ tuất (207), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: Trên thanh tiêu...
[210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để thực hiện hồ sơ Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH [210], trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:...
[204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt , dụng cụ chỉnh hình
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, tro...
Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát
iBHXH - Hồ sơ nghiêp vụ Chi chế độ Để lập hồ sơ Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN tổng hợp hoặc tái phát, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:...
[606]: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ)
iBHXH - Hồ sơ nghiệp vụ Chi chế độ Thực hiện lập hồ sơ Chi chế độ: Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN h...