iXHD - Thiết lập danh mục Thuế suất 8%

iXHD - Thiết lập danh mục Thuế suất 8%

Để Thiết lập danh mục Thuế suất người dùng làm theo hướng dẫn sau:

 

- Trên thanh tiêu đề, chọn “Danh mục” (1) > “Thuế suất” (2) > Tại Danh mục thuế suất, nhấn “Thêm (F4)” (3) > Nhập Mã và Giá trị giống như trong hình (4) > Nhấn “Ghi (F5)” (5) để hoàn thành.Chúc Anh/Chị thành công.

 

Trân trọng cảm ơn.


Login to post a comment

Can't find what you're looking for?

Let's strat new topic!