Các vấn đề thường gặp khi xuất hóa đơn TT78

Những lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm iXHD:


1.20001 - Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu [1] TSuat : Thuế suất không được bỏ trống khi tính chất khác ghi chú / diễn giải.

- Cách sửa lỗi: Những dòng hàng hóa nào không có tiền và thuế suất mà mục đích chỉ là để ghi chú diễn giải thì lúc lập hóa đơn anh chị vui lòng chọn “Tính chất” bằng 4 – Ghi chú/Diễn giải2. -1: Lỗi parse XML sau khi nhận kết quả cấp mã.

- Cách sửa lỗi:Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn mới và ký gửi lại cho CQT.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại http://support.ts24.com.vn/a/solutions/articles/16000137241?lang=vi&portalId=16000024038
3. 20001: Sai định dạng dữ liệu nmmst: định dạng không hợp lệ.

- Nguyên nhân: Do Anh/Chị nhập không đúng cấu trúc MST người mua dạng chi nhánh. Ví dụ 0102030405001.

- Cách sửa lỗi: Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn và chỉnh sửa MST người mua thành 0102030405-001
Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại http://support.ts24.com.vn/a/solutions/articles/16000137241?lang=vi&portalId=16000024038

4. [CQT xác nhận]- Không hợp lệ: 20001- Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHDon/NDHDon/NMua/DCTDTu : định dạng không hợp lệ

- Nguyên nhân: Do Anh/Chị nhập sai cấu trúc DCTDTu (Địa chỉ thư điện tử)

- Cách sửa lỗi: Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn mới và kiểm tra chính xác Địa chỉ thư điện tử

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại http://support.ts24.com.vn/a/solutions/articles/16000137241?lang=vi&portalId=16000024038
5. [CQT xác nhận]- Không hợp lệ: 20001- Sai định dạng dữ liệu HDon/DLHdon/NDHDon/DSHHDVu/HHDVu[0]/THHDVu: Độ dài phải nằm giữa 0 và 500

- Nguyên nhân: Do Anh/Chị nhập tên hàng hóa dịch vụ vượt quá 500 ký tự.

- Cách sửa lỗi: Anh/Chị vui lòng lập lại tờ hóa đơn mới nhưng lưu ý tên hàng hóa dịch vụ không được vượt quá 500 ký tự.

Đối với tờ hóa đơn bị lỗi, Anh/Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại http://support.ts24.com.vn/a/solutions/articles/16000137241?lang=vi&portalId=16000024038đăng nhập để đăng một bình luận