Tờ khai nhập khẩu

Tờ khai nhập khẩu

Nhập khẩu - Khai báo chính thức IDC
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu Để thực hiện khai báo chính thức hồ sơ nghiệp vụ IDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: N...
Nhập khẩu đường bộ
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường bộ, trong ứng dụng iHaiQuan™ đơn vị thực hiện như sau: Bước 1: Trên thanh...
Nhập khẩu đường không
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường không, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng  thực hiện như sau: Bước 1:...
Nhập khẩu khai báo container
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để khai báo danh sách container cho tờ khai nhập khẩu sau khi khai chính thức (có phân luồng), trong ứng dụng iHaiQuan™ n...
Nhập khẩu đường biển Container (loại hình KDDT)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện nhập liệu tờ khai nhập khẩu đường biển Container, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: ...
Nhập khẩu khai báo lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin IDA, người dùng khai báo thông tin tờ khai nghiệp vụ IDB, tro...
Nhập khẩu khai báo IDA (loại hình KD)
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện nghiệp vụ khai IDA sau khi đã nhập liệu thông tin tờ khai hoặc đã tồn tại tờ khai trong ứng dụng, trong ứng ...
Sửa tờ khai nhập khẩu sau khi khai báo chính thức
iHaiQuan - Tờ khai nhập khẩu  Để thực hiện sửa tờ khai nhập khẩu sau khi đã khai báo chính thức, trong ứng dụng iHaiQuan™ đơn vị thực hiện như sau:  ...