Giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng

Lập tờ khai thuế GTGT (01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT, 06/GTGT)
TaxOnline - Giá trị gia tăng     Để lập tờ khai thuế GTGT, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: Trên thanh tiêu đề chọn vào mụ...