iBHXH - Hướng dẫn khắc phục HS 630 báo lỗi loại chế độ

Khi thực hiện HS chi chế độ 630 mà ứng dụng báo lỗi này thì chọn lại 1 loại chế độ để lập HS, nếu có phát sinh nhiều loại chế độ cùng lúc thì lập nhiều HS (mỗi HS là 1 loại). Theo quy định tại QUYẾT ĐỊNH SỐ 896/QĐ-BHXH áp dụng từ ngày 01/03/2022.


Từ ngày 01/03/2022, BHXH Việt Nam chia hồ sơ 630 theo 3 quy trình là 630a - ốm đau, 630b - thai sản. 630c - dưỡng sức.

Khi kê khai hồ sơ thì 1 hồ sơ chỉ được chọn 1 chế độ, nên khi chọn 3 chế độ chung sẽ báo lỗi, quý đơn vị vui lòng tách các chế độ ra theo đúng quy trình là sẽ nộp được.

VD: 

Lần 1 chọn chế độ ốm đau, khi kết xuất là QT 630a

Lần 2 chọn chế độ thai sản, khi kết xuất là QT 630b

Lần 3 chọn chế độ dưỡng sức, khi kết xuất là QT 630c

đăng nhập để đăng một bình luận