iBHXH - HS 600 bị trả về, lý do "Sai mã thủ tục"


Anh/chị tắt iBHXH, trên TS24Pro > anh/chị nhấp chuột phải vào iBHXH chọn "Cài đặt lại", chờ cho ứng dụng chạy xong 100% > vào lại hồ sơ giảm, bấm Ghi và kết xuất ra quy trình 600 rồi ký nộp lại.

đăng nhập để đăng một bình luận