Thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN

Xem hướng dẫn

Để thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ I-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số (USB Token), hay điều chỉnh thông tin số điện thoại và Email với hệ thống giao dịch điện tử của BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:


1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:

Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính. 

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-Van” (2).

 


Phần Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1) là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQBHXH trước đó.

Phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, nếu có thay đổi thông tin email thì nhập email mới vào (2), chọn tên chủ thể chứng thư số là tên công ty (3) > nhấn Nộp (4) để hoàn tất việc cập nhật.  

 


Thực hiện cập nhật xong, vào mục "Kết xuất BC" > "Lịch sử giao dịch", kiểm tra tình trạng "Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị sử dụng dịch vụ I-Van", nếu có thông báo “Hồ sơ đã được chấp nhận” là thông tin thay đổi đã được cập nhật thành công trên hệ thống.  

 


2. Thực hiện trong ứng dụng KySo™ (chỉ dùng cho trường hợp đơn vị sử dụng chữ ký số SAFE-CA của TS24)

Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính. 

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “iBHXH” (1) > “Thay đổi TT đăng ký GD BHXH điện tử” (2).

Phần Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1) là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội trước đó.

Phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch, nếu có thay đổi thông tin email thì nhập email mới vào (2), chọn tên chủ thể chứng thư số là tên công ty (3) > nhấn Nộp (4) để hoàn tất việc cập nhật. 


Thực hiện cập nhật xong, vào mục “Lịch sử giao dịch”, kiểm tra tình trạng "Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị sử dụng dịch vụ I-Van", nếu có thông báo “Hồ sơ đã được chấp nhận” là thông tin thay đổi đã được cập nhật thành công trên hệ thống.  


 


 

đăng nhập để đăng một bình luận