iBHXH - HS 630 bị trả về, lý do "Sai mã thủ tục"

Anh/chị tắt iBHXH, trên TS24Pro > anh/chị nhấp chuột phải vào iBHXH chọn "Cài đặt lại", chờ cho ứng dụng chạy xong 100% > vào lại hồ sơ Chi chế độ, bấm Ghi và kết xuất ra quy trình 630 rồi ký nộp lại.


đăng nhập để đăng một bình luận