Tờ khai xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Xuất khẩu đường biển container
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường biển container, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Trê...
Xuất khẩu khai báo container
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để khai báo danh sách container cho tờ khai xuất khẩu, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: T...
Xuất khẩu đường không
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để thực hiện nhập liệu tờ khai xuất khẩu đường không, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Tr...
Xuất khẩu khai báo thông tin EDB
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin EDA (tờ khai nháp), trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện nghiệp ...
Xuất khẩu khai báo thông tin EDA
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để khai báo nghiệp vụ khai thông tin EDA, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Nhập liệu 1 tờ...
Xuất khẩu khai báo chính thức EDC
iHaiQuan - Tờ khai xuất khẩu Để khai báo chính thức nghiệp vụ EDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Nhập liệu 1 tờ kha...
Xuất khẩu tại chỗ (loại hình KD)
iBHXH - Tờ khai xuất khẩu Để nhập liệu tờ khai xuất khẩu tại chỗ, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: Bước 1: Đăng nhập vào ứng d...