Xuất hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn điện tử

Xuất hóa đơn điện tử
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử trong phần mềm iXHD™, đáp ứng yêu cầu theo nội du...
Lập hóa đơn từ file Excel
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu: Tính năng “Lập hóa đơn từ file Excel” hỗ trợ cho người dùng một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn,...
Xử lý hóa đơn có sai sót
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử khi có phát sinh sai sót, thực hiện trong phần m...
Ký số hoá đơn điện tử qua Google Drive
iXHD - Thiết lập cơ bản I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số hoá đơn điện tử qua Google Drive trong phần mềm...
Ký số hoá đơn điện tử qua máy chủ riêng
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số hoá đơn điện tử qua máy chủ riêng trong phầ...
Ký số hoá đơn điện tử bằng USB Token / HSM
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu: Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện ký số hoá đơn điện tử trực tiếp trong phần mềm iX...
Tắt mở máy tính từ xa để dùng phần mềm Trình ký từ xa qua Google Drive
iXHD - Xuất hóa đơn điện tử I. Giới thiệu:     Nội dung bài viết này hướng dẫn người dùng cách thực hiện tắt mở máy tính từ xa để dùng phần mềm Trình ...