TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 02/03/2022

- Thêm mới:

Hồ sơ 606b: Thêm mới theo QĐ 896/QĐ-BHXH.  

- Hủy bỏ:     

Đóng các hồ sơ điện tử không có trong QĐ 896/QĐ-BHXH: Sổ (609), Thu (611), Chính sách (Toàn bộ).  

- Chỉnh sửa:    

Hồ sơ 630: Chỉnh sửa chỉ cho chọn 1 loại chế độ (Ốm đau/Thai sản/Dưỡng sức), trong 1 HS không được chọn nhiều hơn 1 loại.

đăng nhập để đăng một bình luận