TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 08/06/2022

Chỉnh sửa:


 1- Tối ưu chức năng cập nhật danh mục (Trong phần tra cứu mã sổ BHXH và hồ sơ 600).


 2- Ký và nộp hồ sơ BHXH: Chỉnh sửa hiển thị CKS trên file PDF (Nằm bên phải hồ sơ: phần Đại diện doanh nghiệp). 

đăng nhập để đăng một bình luận