TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 11/07/2022

1. Cập nhật hiển thị mức lương vùng từ ngày 01/07/2022 dưới thanh Trạng thái.

2. Cập nhật tỷ lệ đóng đối với doanh nghiệp ngoài Quốc doanh từ 01/07/2022. 

đăng nhập để đăng một bình luận