TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 09/05/2022

- Thêm mới:

Thêm mới theo QĐ 08/2022 đối với các hồsơ: 600q, 600r.

 

- Chỉnh sửa:

Cập nhật phần mềm: Chỉnh sửa bắt buộc khởi động lại phần mềm sau khi cập nhật xong. Kiểm tra phiên bản file tải xuống. 

đăng nhập để đăng một bình luận