TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 19/09/2022

Tính năng mới:


Tờ khai D01-TS: Thêm nút hướng dẫn. Thêm chức năng Thêm dòng / Xóa dòng.


Cải tiến:


   1- Hồ sơ 201 giấy: Thay tờ khai C70a-HD thành 01B-HSB.


   2- Hồ sơ 603: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.


   3- Hồ sơ 608: Hỗ trợ đính kèm nhiều tập tin (Tối đa 3 tập tin).


   4- Đăng ký I-VAN: Thay đổi thông báo khi đăng ký ngừng I-VAN thành công.


   5- Giao diện: Tối ưu giao diện chức năng "File mẫu" trên từng Form/Hồ sơ.


   6- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.2.

đăng nhập để đăng một bình luận