TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 08/09/2022

Cải tiến

   1 - Kết xuất BC: Tối ưu giao diện.

   2 - Tối ưu cập nhật CSDL theo TS24 ID.

   3 - Bỏ nút "Nơi lưu dữ liệu".

   4 - Phân quyền: Cập nhật giao diện.

   5 - LSGD iBHXH: Tối ưu lấy quá trình xử lý hồ sơ từ cơ quan BHXH.

   6 - Hồ sơ 600: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu.

   7 - Hồ sơ 630: Tối ưu nạp dữ liệu từ tập tin Excel mẫu. Tối ưu bắt lỗi nghiệp vụ.

   8 - Bỏ các DLL không sử dụng.

   9 - Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.1. 

đăng nhập để đăng một bình luận