TS24 - Cập nhật iBHXH ngày 01/03/2022

- Thêm mới

 1- Ký số Google Drive: Hỗ trợ ký hồ sơ khác qua Google Drive. Quản lý hồ sơ khác ký qua Google Drive. Hỗ trợ các định dạng PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX.

 

- Cập nhật:

 1- Cập nhật theo QĐ 896/QĐ-BHXH đối với các hồ sơ: 600 (600c, 600d, 600, 601), 603 (603, 603a), 604, 607,608, 630 (630, 630a,630b, 630c), 641a, 642a, 651a, 651b.

 

- Chỉnh sửa:

 1- Hồ sơ 600: Chỉnh sửa định dạng cột Ngày sinh trong phụ lục HGĐ khi nạp file Excel mẫu.

 2- Thông tin đơn vị: Chỉnh sửa hiển thị gói sản phẩm.

 3- Thêm kiểm tra khi mã CQ BHXH = 70133 (hết hạn) thì tự động thông báo và cập nhật thành mã CQ BHXH = 70145 - BHXH Thành phố Thủ Đức.

 4- Chỉnh sửa kiểm tra và thông báo đối với gói dịch hết hạn hoặc không có gói dịch vụ.

 5- Ký và nộp hồ sơ: Thêm kiểm tra khi mã CQ BHXH = 70133.  

đăng nhập để đăng một bình luận