Open navigation

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

Tùy theo loại hình đơn vị và quy định từ cơ quan thuế mà người dùng chọn lập tờ khai theo kỳ kê khai tháng hoặc quý 

Đối với đơn vị mới thành lập và hoạt động trong 1 năm thực hiện nộp theo kỳ kê khai tháng cho cơ quan Thuế quản lý. Sau 1 năm hoạt động thì có thể nộp theo kỳ kê khai quý.

I. Tình hình sử dụng hóa đơn tháng (BC26/AC) 

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ

2. Chọn Tình hình sử dụng hóa đơn

3. Chọn Tình hình sử dụng hóa đơn tháng (BC26/AC) 

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

II. Tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC26/AC) 

Mở tờ khai nhập liệu

1. Trên thanh trình đơn vào mục QLHĐ

2. Chọn Tình hình sử dụng hóa đơn

3. Chọn Tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC26/AC) 

4. Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn Đồng Ý

III. Nhập liệu

Bảng nhập liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Tại mục CQT cấp cụcCQT quản lý: tùy chọn cơ quan thuế cần nộp tờ khai đến

2. Thực hiện nhập liệu vào tờ khai theo 1 trong 2 cách:

 • Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;
 • Nhóm nút File mẫu / Nạp dữ liệu hỗ trợ tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm *

 (*) tham khảo nội dung bài viết Hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

Lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày

3. Nhóm nút chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

 • Tổng hợp DL từ iXHD: tổng hợp dữ liệu từ iXHD vào trong phần mềm TaxOnline
 • Thêm phụ lục: tùy chọn phụ lục cần lập nộp chung với tờ khai chính
 • Xuất Excel: xuất ra file dưới dạng .xls
 • Kết xuất BC (F9): kết xuất ra báo cáo dựa trên các dữ liệu đã được nhập vào phần mềm.
 • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
 • Tính lại: toàn bộ dữ liệu đã nhập của tờ khai sẽ được tính lại dữ liệu mới
 • Lưu (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào tờ khai
 • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên tờ khai nhập liệu
 • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị tờ khai

Trường hợp đơn vị chuyển địa bàn hoạt động sang cơ quan Thuế quản lý mới, khi lập báo cáo thì chọn Thêm phục lục, mở thêm phụ lục Mẫu 3.10 (Chuyển địa điểm) để nhập liệu thông tin hóa đơn còn tồn đến thời điểm chuyển đi.

Trường hợp đơn vị giải thể hoặc lập tờ khai tại kỳ báo cáo cuối năm (Quý 4 hoặc Tháng 12), chọn Thêm phụ lục để mở thêm phụ lục Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) để nhập liệu và nộp kèm với tờ khai chính. Phụ lục 3.12 thay thế cho báo cáo quyết toán hóa đơn trước đây.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.