Open navigation

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 121                                                      Chứng khoán kinh doanh

Nợ TK 244                                                      Ký quỹ, ký cược dài hạn (TT200)

Nợ TK 1386                                                    Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (TT133)

Nợ TK 336                                                      Phải trả nội bộ

Nợ TK 641                                                      Chi phí bán hàng

Nợ TK 642                                                      Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT200)

Nợ TK 6421, 6422                                          Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)

Nợ TK ...

           Có TK 112                                           Tiền gửi ngân hàng

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Kế toán thanh toán sẽ lập Séc/Ủy nhiệm chi.
  • Chuyển Séc/Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Ngân hàng căn cứ vào Séc/Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng phát sinh, đồng thời lập giấy báo Nợ
  • Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Tại Bảng Quản lý mua vào: Ủy nhiệm chi, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) & Lưu.

- Bước 4: Chọn Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn: Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.