Open navigation

Đơn hàng thanh toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn về chức năng đơn hàng thanh toán (Quản lý tờ khai thu phí) trong phần mềm iHaiQuan.


Hướng dẫn thực hiện

I. Đơn hàng thanh toán

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Nghiệp vụ khác 
  2. Nhấn chọn Đơn hàng thanh toán

- Danh sách giao dịch thanh toán:

  1. Các nút chức năng Khai báo, Lấy phản hồi HQ, Huỷ tờ khai, Tra cứu biên lại, Lưu, Xoá, Đóng: hỗ trợ lập thanh toán, lấy phản hổi HQ, huỷ tờ khai...
  2. Thông tin tờ khai/ Kết quả xử lý của Hải Quan: thể hiện thông tin tờ khai, kết quả xử lý trả về từ hệ thống Hải Quan.
  3. Chọn thông báo nộp phí: kiểm tra danh sách thông báo nộp phí.
  4. Thông tin chung: thông tin lập giao dịch thanh toán của đơn vị.

II. Danh sách đơn hàng thanh toán

  1. Trên thanh tiêu đề chọn vào Nghiệp vụ khác 
  2. Nhấn chọn Danh sách đơn hàng thanh toán  

- Danh sách giao dịch: hỗ trợ tra cứu thông tin giao dịch thanh toán.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.