Open navigation

[604] Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện hồ sơ thay đổi thông tin đơn vị với cơ quan BHXH.

Thực hiện bộ hồ sơ này trong trường hợp đơn vị cần cập nhật thông tin cho cơ quan BHXH như:

Thay đổi email nhận kết quả giao dịch hồ sơ điện tử; Thay đổi số điện thoại, địa chỉ liên hệ của đơn vị…


Hướng dẫn thực hiện

1. Trên thanh trình đơn nhấn chọn Hồ sơ điện tử

2. Chọn Đăng ký thay đổi thông tin đơn vị

3. Xuất hiện cửa sổ chọn kỳ kê khai, tùy chọn thời điểm lập hồ sơ, mã đơn vị và nhấn chọn Đồng ý

- Hình thức nhập liệu: nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu trên giao diện phần mềm

- Bảng nội dung nhập liệu

1. Thông tin danh sách lần nhập liệu đã khởi tạo

2. Bảng danh mục hồ sơ: nhập địa chỉ nhận kết quả từ cơ quan BHXH, tùy chọn đính kèm tập tin nộp chung với bộ hồ sơ

3. Bảng nhập liệu thông tin chính trong phần mềm

4. Nhóm chức năng hỗ trợ thao tác nhập liệu

  • Lưu vào QLHS: hỗ trợ cập nhật thông tin vào chức năng Quản lý Người lao động
  • Nạp dữ liệu (F8): hỗ trợ nạp dữ liệu từ tập tin mẫu vào bảng nội dung nhập liệu (không hỗ trợ sử dụng đối với bộ hồ sơ này)
  • Kết xuất báo cáo: hỗ trợ tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh để ký nộp
  • Sao chép dữ liệu (F7): hỗ trợ sao chép nội dung giữa các lần nhập liệu khác nhau (không hỗ trợ sử dụng đối với bộ hồ sơ này)
  • Nhập lại (Esc): xóa thông tin đang nhập để nhập mới lại dữ liệu
  • Xóa (F3): xóa thông tin đã lưu trên hồ sơ nhập liệu
  • Ghi (F5): lưu lại thông tin đã nhập liệu vào hồ sơ
  • Đóng (F12): đóng cửa sổ hiển thị hồ sơ đang nhập liệu


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.