Open navigation

Tài khoản kế toán

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập số dư đầu kỳ theo tài khoản kế toán trong phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Kế toán tổng hợp.

- Bước 2: Tùy chọn Tài khoản không đối tượng /Tài khoản có đối tượng

Hình thức nhập liệu: Nhập liệu trực tiếp trên giao diện chức năng trong phần mềm / tạo tập tin mẫu để nhập liệu và nạp vào phần mềm.(*)

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm.

- Video hướng dẫn "Khai báo số dư ban đầu của Tài sản kế toán" (https://web.ts24.com.vn/slides/slide/khai-bao-so-du-ban-au-cua-tai-khoan-ke-toan-182?fullscreen=1#).


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.