Open navigation

Tờ Khai Thuế Bảo Vệ Môi Trường (01/TBVMT)

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách lập tờ khai thuế bảo vệ môi trường trong phần mềm TaxOnline.


Hướng dẫn thực hiện

1. Vị trí mở hồ sơ nhập liệu:

1.1. Hồ sơ lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng năm tính thuế từ 2022:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Thủ tục khác
  • Chọn Bảo vệ môi trường 
  • Chọn Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT) (TT80/2021) 
  • Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý

1.2 Hồ sơ lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng năm tính thuế từ 2021 trở về trước:

  • Trên thanh trình đơn vào mục Thủ tục khác
  • Chọn Bảo vệ môi trường 
  • Chọn Tờ khai thuế theo thông tư cũ
  • Chọn Tờ khai thuế bảo vệ môi trường (01/TBVMT) 
  • Xuất hiện bảng Chọn kỳ tính thuế, tùy chọn kỳ tính thuế và nhấn chọn Đồng ý

2. Nhập liệu (*):

Nhập liệu trực tiếp trên giao diện hồ sơ trong phần mềm;

(*) tham khảo nội dung bài viết hướng dẫn nhập liệu trong phần mềm

Kiểm tra lại nội dung nhập liệu, nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin đã nhập.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.