Open navigation

Quản lý tài nguyên - Động vật nông trại

Tổng quan

Nội dung bài viết giới thiệu về chức năng Động vật nông trại thuộc nhóm chức năng Quản lý tài nguyên.

Quản lý tài nguyên gồm những tính năng sử dụng sau:

. Nhà nông học: định nghĩa, quản lý thông tin nhân lực là nhóm chuyên viên nghiên cứu về đất, hoa màu, vật nuôi…

. Xe cơ giới nông nghiệp: định nghĩa, quản lý thông tin phương tiện cơ giới chuyên dụng hỗ trợ trong quá trình canh tác

. Thiết bị: định nghĩa, quản lý thông tin trang thiết bị hỗ trợ trong quá trình canh tác

. Nhân viên: định nghĩa, quản lý thông tin nhân lực là nhóm lao động làm việc văn phòng/ quản lý sổ sách

. Động vật nông trại: định nghĩa, quản lý thông tin gia cầm, gia súc tại nông trại

. Nhân công: định nghĩa, quản lý thông tin nhân lực là nhóm lao động thực hiện công việc đồng áng


Hướng dẫn thực hiện

1 – 3. Vị trí mở chức năng

4. Nút chức năng hỗ trợ tạo mới thông tin

5. Bảng thiết lập thông tin chi tiết cần tạo / chỉnh sửa

6. Danh sách thông tin gia cầm, gia súc đã được khởi tạo trong hệ thống


Bài viết khác

  • Quản lý trang trại
  • Quản lý cây trồng
  • Sự cố mùa màng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.