Open navigation

Tham số hệ thống | Cấu hình ký số

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn chức năng Tham số hệ thống (Cấu hình ký số) trong phần mềm iXHD.


Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn thủ tục

1. Chọn chức năng Thông tin chung.

2. Chọn Thiết lập hệ thống.

3. Chọn Tham số hệ thống.

4. Chọn mở bảng Thông tin chung.

Bước 2: Thiết lập thông số kết nối

I. Thông số kết nối HSM

1. Hỗ trợ cấu hình kết nối chữ ký số HSM sử dụng riêng của đơn vị;

hoặc

2. Cấu hình kết nối dịch vụ chữ ký số qua Cloud24 do TS24 cung cấp.

II. Thông số kết nối OneDrive/ Google Drive:

1. Cấu hình kết nối tài khoản OneDrive/ Google Drive.

2. Hỗ trợ cấu hình kết nối tài khoản Gmail để lưu hồ sơ điện tử cần trình ký/ ký số từ xa qua ứng dụng di động SafetySigning.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.