Open navigation

Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ kế toán về Bán hàng – Bán hàng / Bán hàng tại đơn vị giao uỷ thác xuất khẩu trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu

Kế toán theo dõi số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán.

Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu

Nợ TK 138(1388)                                Tổng số phải thu của khách hàng (chi tiết đơn vị nhập khẩu)

            Có TK 338(3388)                     Chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu

Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu

Nợ TK 338 (3388)   Bên ủy thác xk đã tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

Nợ TK 138 (1388)        Bên ủy thác xk chưa tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)

            Có TK 111, 112

Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận

Nợ TK 111, 112, 131                          Tổng giá thanh toán   

            Có TK 511                              Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)

            Có TK 3331                            Thuế GTGT phải nộp

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng ủy thác tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  • Sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác được ký, bên ủy thác xuất khẩu sẽ chuyển hàng cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ cho bên nhận ủy thác.
  • Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì bên nhận ủy thác yêu cầu bên ủy thác xuất hóa đơn GTGT, căn cứ vào chứng từ đối chiếu xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của đơn vị ủy thác xuất khẩu.
  • Bên nhận ủy thác xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng, đồng thời ghi nhận công nợ với bên ủy thác xuất khẩu.
  • Bên nhận ủy thác xuất hóa đơn hoa hồng ủy thác cho bên ủy thác xuất khẩu, đồng thời ghi nhận doanh thu dịch vụ xuất khẩu ủy thác.
  • Sau khi chuyển đầy đủ chứng từ sang cho bên ủy thác xuất khẩu thì hai bên sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả.

III. Các bước thực hiện:

Nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu:

Lập phiếu nhập kho

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Tại bảng Quản lý mua vào: Phiếu nhập, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

Bán hàng nhận ủy thác xuất khẩu:

Lập hóa đơn bán hàng

- Bước 1: Chọn mục Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu ra

- Bước 1: Tại bảng Quản lý bán ra, Hóa đơn bán ra, chọn Tạo mới, nhập thông tin hóa đơn bán ra (mẫu số, kí hiệu, khách hàng, mã số thuế, hình thức thanh toán,...), nhập thông tin hàng hóa (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá,...) & Lưu.

Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản > nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng > Ghi (F5).

Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận:

Người dùng thực hiện lập hóa đơn bán hàng gửi cho bên giao ủy thác xuất khẩu và hạch toán doanh thu tương ứng (tương tự hướng dẫn trên).

Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu:

Bên nhận ủy thác xuất khẩu lập Ủy nhiệm chi để nộp các khoản thuế (xem tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Ngân hàng)


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.