Open navigation

Shopee | Lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm & cách giải quyết

I. Giới thiệu:

Nội dung bài viết giới thiệu những lỗi thường gặp khi đăng bán sản phẩm Shopee & cách giải quyết trong hệ thống BigSeller.

 

II. Nội dung hỏi đáp:

Lỗi 1:  Item published item count reaches limit : error_reach_shop_item_limit hoặc spex error : Item count reaches shop limit hoặc Error: limit

Giải pháp: Sản phẩm đăng của bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho chép, bạn có thể nâng cấp shop để tăng sản phẩm bạn có thể đăng.

 

Lỗi 2: No enabled logistic channel : error_param hoặc Kesalahan: logistics channel(id:80011) not shop logistics list. : error_param

Giải pháp: Bạn còn chưa kích hoạt phương thức vận chuyển trên kênh người bán. Nếu bạn đã kích hoạt vận chuyển rồi xin vui long bật nút đồng bộ vận chuyển trên BigSeller rồi chọn lai; nếu chưa xin vui lòng kích hoạt vận chuyển trên kênh người bán rồi bật nút đồng bộ vận chuyển trên BigSeller và chọn lai.

 

Lỗi 3: Kesalahan : Shop is under vacation mode : error_holiday_on_change_item hoặc Error: banned hoặc spex error : shop is in holiday mode,cannot add Item

Giải pháp: Shop bạn đang ở chế độ tạm nghỉ, xin vui lòng tắt chế độ này tại kênh người bán.

 

Lỗi 4: Kesalahan : Images published failedplease try again. : https://album.bigseller.com/album/5/20200604080106-82106449275882d8e3f1e878d7b8dcd0.png : Image resolution is lower than 500 * 500 # Kesalahan : Foto gagal diupload, silakan coba lagi. : https://album.bigseller.com/album/5/20200604080106-82106449275882d8e3f1e878d7b8dcd0.png : Image resolution is lower than 500 * 500

Giải pháp: Độ phân giải hình ảnh bạn tải lên thấp hơn 500 * 500, xin vui lòng chọn ảnh có độ phân giải cao hơn 500 * 500.

 

Lỗi 5: Kesalahan : Invalid shopid or Invalid account status : error_banned

Giải pháp: Tài khoản shop của bạn không có hiệu lực, xin vui lòng liên hệ CSKH Shopee.

 

Lỗi 6: Kesalahan : wholesales[0].min is required : error_param

Giải pháp: Bạn chưa điền giá bán buôn, xin vui lòng nhập giá bán buôn hoặc xóa mục giá bán buôn đó.

 

Lỗi 7: Must contains all mandatory attribute : error_param

Giải pháp: Vui lòng điền đầy đủ thông tin thuộc tính bắt buộc

 

Lỗi 8: "error_param":Count of images should be equal with count of options

Giải pháp: Hình ảnh phân loại sản phẩm không khớp với số lượng phân loại hàng, vui lòng thêm hình ảnh cho tất cả phân loại hoặc xóa tất cả hình ảnh phân loại.

 

Lỗi 9: Package width/length/height should provide together : error_param

Giải pháp: Xin vui lòng điền đẩy đủ thông tin kích thước và tải lại

 

Lỗi 10: invalid category id : error_limit

Giải pháp: Xin vui lòng sửa lại thuộc tính.

 

Lỗi 11: Invalid package_. : error_param

Giải pháp: kích thước đóng gói không phù hợp với quy định của Shopee, xin vui lòng kiểm tra và sửa lại.

 

Lỗi 12: Invalid package_width. : error_param

Giải pháp: Chiều rộng đóng gói không phù hợp với quy định của Shopee, xin vui lòng kiểm tra và sửa lại.

 

Lỗi 13: Invalid package_length. : error_param

Giải pháp: Chiều rộng đóng gói không phù hợp với quy định của Shopee, xin vui lòng kiểm tra và sửa lại.

 

Lỗi 14: Invalid weight. : error_param

Giải pháp: Cân nặng đóng gói không phù hợp với quy định của Shopee, xin vui lòng kiểm tra và sửa lại.

 

Lỗi 15: Weight is required

Giải pháp: Xin vui lòng nhập thông tin cân nặng vào.

 

Lỗi 16: item is duplicate : error_duplicate

Giải pháp: Kiểm tra sản phẩm có bị trùng lặp không, nếu có xin vui lòng đổi tên sẩn phẩm rồi tải lại.

 

Lỗi 17: Variations' price differences are too large. Limitations detail: ID - 10 times; SG/MY - 7 times; TW/PH/VN - 5 times: "error_model_price_range_too_high" hoặc Model price min xxxxx, price max xxxxx, max/min ratio xx is higher than 7

Giải pháp: Giá của các sản phẩm biến thể quá khác nhau, xin sửa lại giá của sản phẩm phân loại. Giá giữa các sản phẩm biến thể không thể cao hơn 7 lần.

 

Lỗi 18: Unit Price of wholesale should be less than original price

Giải pháp: Giá buôn bán không thể cao hơn giá gốc, xin sửa lại.

 

Lỗi 19: spex error : wholesale price is less than ratio limit, price:xxxxxxx limit:xxxxxx: error_unknow hoặc wholesale price can't lower than 50% item price

Giải pháp: Giá buôn bán không thể thấp hơn 50% của giá gốc, xin sửa lại.

 

Lỗi 20: volumetric weight should be between 0.001 and 50.0

Giải pháp: Cân nặng và kích thước không phù hợp quy định của Shopee. Xin vui lòng sửa giá và cân năng của sản phẩm, hãy lưu ý đơn vị.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.