Open navigation

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản: 

Nợ TK 3382                            Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383                            Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384                            Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3385                            Bảo hiểm thất nghiệp (TT133)

Nợ TK 3386                            Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

            Có TK 112                   Tiền gửi ngân hàng

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

  • Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chuyển khoản để nộp bảo hiểm.
  • Kế toán thanh toán lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  • Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm, đồng thời lập giấy báo Nợ
  • Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

III. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào

- Bước 3: Chọn Bảng Quản lý mua vào: Ủy nhiệm chi, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin ủy nhiệm chi (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải...) & Lưu.

- Bước 4: Chọn Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn: Thao tác > Sửa, Xóa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng.


Bài viết liên quan

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.