Open navigation

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN trong phần mềm iBHXH;

Thực hiện việc này trước khi chuyển sang sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp khác;

Thiết bị chữ ký số cần phải còn thời hạn sử dụng để có thể ký nộp hồ sơ đăng ký.
Tham khảo VideoClip hướng dẫn: https://web.ts24.com.vn/slides/slide/ang-ky-ngung-su-dung-dich-vu-i-van-62?fullscreen=1#


Hướng dẫn thực hiện

- Kết nối thiết bị chữ ký số vào máy tính;

- Khởi động, đăng nhập vào phần mềm iBHXH.

Trong phần mềm iBHXH, trên thanh trình đơn chọn Hồ sơ điện tử, chọn mục Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Bảng Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

  • Kiểm tra lại Thông tin đơn vị đăng ký; tùy chọn, nhập thông tin Lý do ngừng;
  • Bảng Thông tin chữ ký số đã đăng ký: kiểm tra lại thông tin đã đăng ký trước đó với cơ quan BHXH;
  • Bảng Thông tin ký số dùng để giao dịch: kiểm tra thông tin chứng thư số dùng để nộp hồ sơ ngừng sử dụng dịch vụ.
  • Nhấn chọn Nộp, thực hiện theo bảng hướng dẫn để ký nộp hồ sơ đăng ký.
  • Kiểm tra tình trạng/kết quả đăng ký trong Lịch sử giao dịch
  • Cột kết quả giao dịch báo Thành công là thông tin đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đã được hệ thống Bảo hiểm xã hội xác thực thành công (*).

(*): sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể nhận được kết quả phản hồi này từ hệ thống cơ quan BHXH.


Bài viết khác

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.