Open navigation

Xuất danh sách người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện (D05-TS)

  Giới thiệu

Nội dung bài viết hướng dẫn cách xuất danh sách người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện (D05-TS) từ hệ thống Salute Service..

 Hướng dẫn nhanh

Vào chức năng Dịch vụ thu, trên thanh trình đơn chọn Phiếu yêu cầu, mở danh sách Phiếu yêu cầu;

Lọc phiếu yêu cầu theo loại hình tham gia, tùy chọn phiếu cần xuất danh sách;

Mở bảng công cụ mở rộng, nhấn chọn Xuất mẫu D05;

Tùy chọn vị trí lưu tập tin trên máy tính, mở xem nội dung chi tiết sau khi tải về.

 Chi tiết thực hiện:

Bước 1: Vào chức năng Dịch vụ thu, trên thanh trình đơn chọn Phiếu yêu cầu, mở danh sách Phiếu yêu cầu

Bước 2: Lọc phiếu yêu cầu theo loại hình tham gia, tùy chọn phiếu cần xuất danh sách;

Bước 3: Mở bảng công cụ mở rộng, nhấn chọn Xuất mẫu D05

Bước 4: Tùy chọn vị trí lưu tập tin trên máy tính, mở xem nội dung chi tiết sau khi tải về


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.