Open navigation

Chứng từ tổng hợp

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ chứng từ tổng hợp trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

- Bước 1: Chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ tổng hợp.

I. Kế toán tổng hợp

Chức năng hỗ trợ tổng hợp tự động các chứng từ phát sinh trong kỳ đã nhập liệu vào phần mềm.

(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán 

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệu

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ 

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu(chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc

II. Kết chuyển lãi lỗ

Hỗ trợ người dùng kết chuyển tự động lãi lỗ cuối kì.

(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông tin

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán

Kết chuyển: kết chuyển tự động theo thông số kết chuyển đã khai báo

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu chứng từ ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệ

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc 

III. Khấu hao tài sản

Tổng hợp tự động khấu hao Tài sản cố định trong kỳ.

(1): Nghiệp vụ cần kiểm tra

(2): Vùng thông tin chứng từ

(3): Nút chức năng hỗ trợ nạp, lưu, xuất... thông ti

In (Ctrl+P): In phiếu kế toán

Sao chép (Insert): Sao chép chứng từ được chọn

File mẫu: Tải file mẫu về máy tính để nhập liệu

Nạp dữ liệu: Nạp file dữ liệu (file mẫu) từ máy tính vào phần mềm

Xuất ra Excel: Xuất dữ liệu ra file Excel

Thêm (F4): Thêm mới chứng từ vào bảng dữ liệ

Xóa (F3): Xóa dữ liệu chứng từ được chọn

Sửa (F2): Chỉnh sửa dữ liệu chứng từ

Ghi (F5): Lưu lại dữ liệu sau khi nhập mới, chỉnh sửa,...

Phục hồi (Esc): Phục hồi dữ liệu (chỉ phục hồi khi chưa lưu lại thao tác chỉnh sửa, xóa,...)

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Báo cáo tài chính

Báo cáo tổng hợp

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.