Open navigation

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Để thực hiện cập nhật chữ ký số của đơn vị với chi cục Hải quan, đơn vị thực hiện như sau:

Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cài đặt Java mới nhất và phải có trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.


Tải và cài đặt Java

- Tải và cài đặt Java từ http://java.com/en/

- Cấu hình Java: 

1. Chọn thẻ Security

2. Chọn vào Edit Site List

3. Thêm link  http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx vào Exception Site List của java.

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

- Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản quản trị để đăng ký thông tin

- Đơn vị nhập tài khoản đã đăng ký với hải quan

- Sửa thông tin đăng ký:

Đơn vị nhấn vào mục II. Sử thông tin đăng ký, chọn 1. OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng.


- Xuất hiện màn hình thông tin chung và người sử dụng: Chọn vào Tab Thông tin người khai hải quan.

Thông tin người khai: nhập Họ tên, số CMND/ Hộ chiếu, Email, Chọn ngày hiệu lực (ngày hiện tại).

- Chọn vào Đọc CKS: website hiển thị thông tin chữ ký số ở phần Thông tin chữ ký số.

- Bấm nút Ghi để hoàn tất ghi lại thông tin người khai hải quan.


Gừi thông tin đăng ký và cấp mật khẩu

A. Gửi thông tin đăng ký:

- Bấm vào mục IV. Tra cứu, chọn vào 1. 0E4001 tra cứu thông tin đăng ký.- Xuất hiện cửa số 1. Tra cứu thông tin đăng ký

1. Đánh dấu chọn vào 2 mục Đăng ký mới Sửa sau phê duyệt

2. Bấm nút Tìm kiếm để tra cứu thông tin đăng ký của người khai hải quan

3. Hiển thị danh sách các bản ghi tra cứu

4. Bấm nút Gửi để gửi bản ghi lên hệ thống hải quan

- Sau khi đơn vị nhấn gửi, xuất hiện cửa sổ nhập thông tin gửi:

1. Nhập thông tin gửi như: Người gửi và Email

2. Bấm nút Ký chữ ký số

3. Bấm nút Ghi để hoàn tất quá trình đăng ký chữ ký số

B. Cấp mật khẩu và sao chép thông số kết nối hải quan:

- Bấm vào mục IV. Tra cứu, chọn vào 1. 0E4002 tra cứu thông tin đăng ký


- Xuất hiện cửa sổ 2. Tra cứu kết quả đăng ký

- Sao chép dữ liệu ở các ô User ID, Terminal ID, Terminal Access Key


C. Thay đổi mật khẩu kết nối hải quan:

- Bấm vào mục I. Đăng ký”, chọn vào 3. Cấp mới password cho người sử dụng (User ID)

- Xuất hiện cửa số cấp mới password cho User ID:

1. Nhập User ID và mật khẩu

2. Bấm nút Cấp password mới để cập nhật lại mật khẩu cho User IDCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.