Open navigation

Nhập kho hàng bán bị trả lại

Tổng quan

Nội dung bài viết hướng dẫn cách thực hiện nghiệp vụ nhập kho hàng bán bị trả lại trên phần mềm ezBooks.


Hướng dẫn thực hiện

I. Định khoản:

Nợ TK 152, 155, 156       

    Có TK 632                          Giá vốn hàng bán

II. Mô tả nghiệp vụ:

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại

Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

Căn cứ vào Phiếu kho, thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho

Kế toán ghi sổ kế toán kho.

III. Các bước thực hiện:

Lập phiếu nhập kho hàng bị trả lại

- Bước 1: Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn Chứng từ.

- Bước 2: Chọn Chứng từ hóa đơn đầu vào.

- Bước 3: Bảng Quản lý mua vào: Phiếu nhập, chọn Tạo mới, nhập chi tiết thông tin phiếu nhập (người giao, nhà cung cấp, mã số thuế, địa chỉ, phương thức nhập, lý do nhập, hình thức thanh toán,...) > nhập thông tin hàng hóa nhập kho (mã hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng,...) & Ghi (F5).

- Bước 4: Định khoản chứng từ: nhấn chọn Định khoản, nhập thông tin và hạch toán nghiệp vụ tương ứng & Ghi (F5).

Người dùng tùy chọn Thao tác > Sửa, In, Định khoản,.. theo nhu cầu sử dụng hoặc chuyển đến các chứng từ liên kết: Hóa đơn mua vào, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Bài viết liên quan

Thông tin đơn vị ezBooks

Danh mục Kho

Danh mục Hàng hóa

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.